Rekisteri- ja
tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pohjanmaan Autokeskus Oy
Y-tunnus: 2719381-8
Kahvitie 32, 67600 Kokkola


2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Jukka Kellokoski
jukka.kellokoski@pake.fi
040 557 7698

3. Rekisterin nimi
Pohjanmaan autokeskuksen asiakasrekisteri. Jäljempänä Pake.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Paken asiakkaan ja Paken välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakassuhteiden analysointi ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Paken liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.

Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

Mahdollisten markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Kutsumanimi
 • Henkilötunnus
 • Asiakasnumero
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut tarpeelliset yhteystiedot
 • Mahdolliset asiakkaan muut antamat tiedot
 • Rahoituspalveluja varten tarvittavat tiedot, kuten ammatti, työnantanja, tulotaso, asumismuoto, siviilisääty.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, ajoneuvotiedot sekä ajoneuvojen huoltotiedot.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto.

 

6. Henkilötietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n ja ETA:n alueella sekä tarvittaessa myös niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Paken hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Kerätty digitaalinen tieto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä keinoilla.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Paken asiakasrekisteriin on tallennettu ja tarvittaessa vaatia niiden korjaamista tai poistamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee tehdä Paken tietosuojavastaavan kautta joko puhelimitse tai sähköpostilla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

6. Henkilötietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika
Tietoja käsitellään EU:n ja ETA:n alueella sekä tarvittaessa myös niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Paken hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Kerätty digitaalinen tieto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä keinoilla.

9. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Paken asiakasrekisteriin on tallennettu ja tarvittaessa vaatia niiden korjaamista tai poistamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee tehdä Paken tietosuojavastaavan kautta joko puhelimitse tai sähköpostilla.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.